KAMU MALİ YÖNETİM MEVZUATI

KANUNLAR

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

-5436 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (5018 Değişiklikleri ile Birlikte)

 YÖNETMELİKLER

-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Taşınır Mal Yönetmeliği

-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik

-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

-Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri , Yetkileri , Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliği (2007/1)

-Harcama Yetkilieri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

-Harcama Yetkilieri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (2007/1)

REHBERLER

-Performans Programı Hazırlama Rehberi

-Stratejik Planlama Klavuzu

-Faaliyet Raporu Hazırlama Şablonu

YÖNERGELER

-Gaziantep Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi